+30 210 37 37 000

Πολιτική Απορρήτου

H Εταιρεία με την επωνυμία Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε, εφεξής “Εταιρεία”, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Σαπφούς 7-9, τηλ. +30 210 3737000, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας zinfo@zazopoulossa.gr, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την ιστοσελίδα wahl.gr, αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο wahl.gr. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει, ακόμη, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας, τα δικαιώματα τους αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας με την Εταιρεία. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική και οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία δεδομένων ή την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, κάθε υποκείμενο που επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα δύναται να απευθυνθεί στην Εταιρεία στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Ο ιστότοπος wahl.gr

Η Εταιρεία Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε. έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο wahl.gr ως πηγή ενημέρωσης για τις προδιαγραφές των καταναλωτικών προϊόντων Wahl, διαφήμισης και εύρεσης αυτών στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά με σκοπό την γνωστοποίηση του ανωτέρω brand. Προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης των ανωτέρω προϊόντων Wahl με παραπομπή σε ηλεκτρονικά καταστήματα συνεργαζόμενων Εταιρειών εντός της Ελληνικής και Κυπριακής Επικράτειας.

Ορισμός της έννοιας “προσωπικά δεδομένα”

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, εφαρμοστέο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος “προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ορισμός της “επεξεργασίας” προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, εφαρμοστέο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας wahl.gr

Μέσω της ιστοσελίδας wahl.gr συλλέγονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή προς το σκοπό που προορίζονται, με δύο τρόπους: αφενός μέσω της συναινετικής εγγραφής στο newsletter, αφετέρου μέσω των cookies.

Δεν συλλέγονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό – εκτός αν ο επισκέπτης επιλέξει να παράσχει τέτοιες πληροφορίες με οιονδήποτε τρόπο. (π.χ. αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο εμπεριέχει τέτοιου είδους στοιχεία).

Ενδέχεται δε να ζητηθεί, κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη, η καταβολή φόρμας που θα συμπεριλαμβάνει το στοιχείο του φύλλου εξυπηρετώντας σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ ή εθνική νομοθεσία.

 • Μέσω της συναινετικής εγγραφής στο newsletter της ιστοσελίδας συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία που το εκάστοτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρέχει, ως χρήστης της συγκεκριμένης λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Συγκεκριμένα συλλέγονται:

α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, φύλλο, επωνυμία νομικού προσώπου)

β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση)

 • Μέσω των cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή στο διαδίκτυο.

Βασική λειτουργία των cookies είναι η γνωστοποίηση δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies). Τα «προσωρινά» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας. Τα «έμμονα» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Στην ιστοσελίδα wahl.gr χρησιμοποιούνται ορισμένα cookies με κύριο σκοπό να καταστεί πιο λειτουργική και προσφιλής προς τους χρήστες.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται «προσωρινά cookies» για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες του διαδικτυακού τόπου. Περαιτέρω, χρησιμοποιούνται «έμμονα cookies» για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, για την εξατομίκευση της διεπαφής των χρηστών και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά του κάθε επισκέπτη και για την απομνημόνευση συγκεκριμένων στοιχείων όπως η γλωσσική προτίμηση του επισκέπτη. Από μέρους της Εταιρείας δεν γίνεται χρήση ή έλεγχος οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη.

Στο παρακάτω πίνακα αναγράφονται με ακρίβεια τα cookies που ενδέχεται να τοποθετηθούν στους φυλλομετρητές των επισκεπτών της wahl.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κάθε cookie, διατίθενται εδώ.

Αναγκαία

Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργεί ο ιστότοπος και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους στο σύστημα, καθώς επιτρέπουν βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας ή ο ορισμός των προτιμήσεων ιδιωτικότητάς των επισκεπτών.

__hs_opt_out

__hs_do_not_track

__hs_initial_opt_in

__hs_cookie_cat_pref

hs_ab_test

<id>_key

hs-messages-is-open

hs-messages-hide-welcome-message

__hsmem

hs-membership-csrf

hs_langswitcher_choice

__cfduid

__cfruid

Ανάλυσης

Αυτά τα cookies βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασής των επισκεπτών με τον δικτυακό τόπο και στην ανώνυμη συλλογή στατιστικών πληροφοριών για τη χρήση του, στο πλαίσιο έρευνας για τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανωτέρω.

__hstc

hubspotutk

__hssc

__hssrc

Διαφημιστικά

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προκειμένου οι διαφημίσεις να είναι προσφιλείς προς τα ενδιαφέροντα τους, να αποφεύγεται η προβολή διαφημίσεων που έχουν ήδη προβληθεί στο συγκεκριμένο υποκείμενο και να βελτιώνονται οι αποδόσεις διαφημιστικών εκστρατειών.

Social media pixel cookies

 

Λειτουργικά

Αυτά τα cookies αποτελούν απομνημόνευση πληροφοριών που παρέχουν οι επισκέπτες στον ιστότοπο. Λειτουργούν θετικά ως προς την εξατομίκευση της διαδικτυακής τους εμπειρίας και την πρόσβαση τους σε θεμελιώδεις λειτουργίες της υπηρεσίας, όπως η προεπιλογή γλώσσας, επιτρέποντας στον ιστότοπό να «θυμάται» τις προτιμήσεις τους για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Chatflow cookie

messagesUtk

 

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από την χρήση cookies μέσω του cookies alert τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανωνύμων στατιστικών δεδομένων, χωρίς να φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Επίσης, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies συγκεκριμένα συλλέγονται:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.

β) Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.

γ) Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του, αναλόγως του φυλλομετρητή, πρέπει να επισκεφθεί τις ακόλουθες ιστοσελίδες για να λάβει γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:          

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835  

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/    

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042  

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών συλλέγονται για:

α) την εξασφάλιση της ασφαλούς πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα wahl.gr,

β) την ενημέρωσή τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter),

γ) την επικοινωνία για επίλυση αποριών,

δ) την παρουσίαση προσφιλών διαφημίσεων προς τα ενδιαφέροντά τους

ε) την διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας,

στ) την διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεδεμένων εφαρμογών,

η) την εξαγωγή στοιχείων για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους,

θ) την ανάλυση του περιεχομένου που έχει προβληθεί στους ιστότοπους της Εταιρείας,

ι) την πρόσβασή σε βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας,

ια) την απομνημόνευση των προτιμήσεων των χρηστών, 

ιβ) την εν γένει προώθηση και υποστήριξη της επικοινωνιακής σχέσης της Εταιρείας με τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

Α. Η συγκατάθεσή σας (συνήθως για την εκτέλεση μιας σύμβασης, δηλαδή να παράσχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε, οπότε εσείς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και συγκατατίθεστε ειδικά στη χρήση τους από εμάς ώστε να σας παρέχουμε συγκεκριμένη υπηρεσία). Π.χ., προκειμένου να:

 1. μπορείτε να λαμβάνετε από εμάς μηνύματα για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Εάν αργότερα μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε κατάλογο διαγραφής, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Αυτό συνιστά για εμάς νομική υποχρέωση.
 2. μπορούμε να εγκαταστήσουμε ορισμένα cookies στη συσκευή σας. Μπορούμε να τοποθετήσουμε στοχευμένα διαφημιστικά cookies (τα οποία μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ειδικά για εσάς) και αναλυτικά cookies (“google analytics”) τα οποία υπολογίζουν την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να προβαίνουμε σε σχετικές βελτιώσεις.

Β. Έννομο συμφέρον

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, όποτε είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας,
 • να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια,
 • να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης,
 • να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνετε, για τον τρόπο με τον οποίο τα καταναλώνετε και τα ψωνίζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα,
 • να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοια με αυτά, που έχετε αγοράσει από εμάς, εφόσον δεν εκφράζετε αντιρρήσεις στη σχετική ενημέρωση.
 • να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας, ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών,
 • να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον,
 • να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών,
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων,
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
 • για τη θεμελίωση, άσκηση και ικανοποίηση των νομικών αξιώσεών μας.

Γ. Την εκτέλεση μιας σύμβασης : ειδικότερα, να παράσχουμε τις υπηρεσίες που εσείς μας ζητήσατε.

Δ. Νομικοί λόγοι: όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη νομοθεσία.

Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως:

 • να εκπληρώσουμε τις φορολογικές, λογιστικές και άλλες συναφείς υποχρεώσεις μας από τον νόμο,
 • να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημοσίων αρχών ή δικαστηρίων.
 • να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν που αγοράσατε ή για την ανάκλησή του.

Κάθε άλλη υποχρέωσή μας, που προβλέπεται ρητώς στην ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή και να λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις προς τούτο. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττει ακριβώς το ίδιο. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και αφού τα λάβουμε, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών και σύνδεση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας, ενδέχεται κάποιες φορές να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους τρίτων (συνεργατών, διαφημιστών κλπ). Αν ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής και η Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν υπέχει καμία ευθύνη για τις εν λόγω πολιτικές. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις πολιτικές των τρίτων αυτών μερών, πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στους εν λόγω ιστότοπους.

Επίσης, ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να γνωρίζετε ότι μας κοινοποιείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στη σχετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σχετική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να ελέγξετε τη σχετική πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, προκειμένου να έχετε γνώση του τρόπου με τον οποίο κοινοποιούνται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μέσων.

Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ορισμένοι από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν το δικό τους περιεχόμενο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε σε κάποια από τις δικές μας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβάλλεται στο κοινό, συνεπώς, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα -τρίτα προς εμάς- πρόσωπα, αν δημοσιεύετε προσωπικά σας δεδομένα σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας και συνιστούμε έντονα να μην το πράξετε.

Αποδέκτες των συλλεγμένων προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Τα δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με την Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε. εταιρείες, εντός κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής υπηρεσιών πληρωμών, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), καθώς και πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων σε blog.

Οι συνεργάτες της Εταιρείας δεσμεύονται:

– να τηρούν εχεμύθεια,

– να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

– να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,

– να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

Ως προς την αποστoλή προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία δεν αποστέλλει δεδομένα των χρηστών της wahl.gr εκτός Ε.Ε., με εξαίρεση τα δεδομένα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου της wahl.gr, όπου γίνεται χρήση των υπηρεσιών παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter) των εταιρειών Hubspot, Inc. / The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, οι οποίες διαθέτουν πιστοποίηση Privacy Shield.

Διαδικασία διαγραφής και χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο της έχουν κοινοποιηθεί, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της.

Η δήλωση συναίνεσης των χρηστών για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο τους αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα εγγραφής χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργή η εγγραφή του στο newsletter, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών.

Η διακοπή αποστολής του newsletter και η κατάργηση των δεδομένων του χρήστη επιτυγχάνονται το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από το σχετικό έγγραφο αίτημα διαγραφής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου, υπό την επιφύλαξη του να μην είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Παρέχεται δε δυνατότητα αναπροσαρμογής των προτιμήσεων του χρήστη ανά πάσα στιγμή.  

Πληροφορίες για το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies είναι διαθέσιμες στο ανωτέρω σχετικό παράρτημα, καθώς και πατώντας εδώ για συμπληρωματικές ειδικότερες πληροφορίες.

Μέτρα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων τους από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Δικαιώματα χρηστών

– Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους.

Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα ενημέρωσης από την Εταιρεία ως προς το πώς και ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται. Μπορούν να αιτηθούν ενημέρωση για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρεί, σε ποιους τα δίνει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλματος ως προς τα δεδομένα τους, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων τους και τη συμπλήρωση ελλιπών (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής των newsletter), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

– Δικαίωμα διαγραφής.

Ως ανωτέρω, οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή των δεδομένων τους, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας.

– Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους.

Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα αίτησης λήψης των δεδομένων που έχουν παράσχει σε αναγνώσιμη μορφή, αλλά και διαβίβασης τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους από την Εταιρεία για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων τους ως προς την επεξεργασία.

– Δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων τους ή να άρουν τη συγκατάθεση τους, όπου έχει απαιτηθεί, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Το πεδίο εφαρμογής των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων δύναται να περιοριστεί, εφόσον υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν έναντι των δικαιωμάτων αυτών, με βάση τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.

Άσκηση δικαιωμάτων

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους με την υποβολή αίτησης, η οποία πρέπει να περιέχει τα ταυτοποιητικά τους στοιχεία, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Σαπφούς 7-9, 10553, Αθήνα Αττικής) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της zinfo@zazopoulossa.gr και dpo@zazopoulossa.gr.

Χρόνος απάντησης στα αιτήματα περί δικαιωμάτων

Η Εταιρεία απαντά στα αιτήματα των χρηστών δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που λαμβάνει το αίτημα τους. Σε περίπτωση δε που το αίτημά είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, ο χρήστης θα ενημερωθεί εντός του μηνός ως προς το αν θα χρειαστεί παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα απαντηθεί το αίτημά του.

Σε περίπτωση που κάποιο αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν λάβει απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβει δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων

Η Εταιρεία προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών της wahl.gr στην περίπτωση χρήσης cookies, πάντοτε μετά από την ενημέρωση και την συγκατάθεση τους. Δύναται δε μελλοντικά να προβεί σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης και πάλι επεξεργασίας των δεδομένων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρει.

Eφαρμοστέο δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημέρωση περί τροποποιήσεων της παρούσας Πολιτικής

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών, θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιεί τους χρήστες με τυχόν πρόσφορο τρόπο. Ενθαρρύνει δε τους χρήστες να διαβάζουν, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζουν πώς προστατεύονται τα δεδομένα τους.

Σημειώνεται ότι με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων συναίνεση σε οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά σε κανόνες ενδοτικού δικαίου.

Η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε στις 26/04/2021.

Στην ιστοσελίδα wahl.gr χρησιμοποιούνται ορισμένα cookies με κύριο σκοπό να καταστεί πιο λειτουργική και προσφιλής προς τους χρήστες. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται «προσωρινά cookies» για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες του διαδικτυακού τόπου. Περαιτέρω, χρησιμοποιούνται «έμμονα cookies» για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, για την εξατομίκευση της διεπαφής των χρηστών και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά του κάθε επισκέπτη και για την απομνημόνευση συγκεκριμένων στοιχείων όπως η γλωσσική προτίμηση του επισκέπτη. Από μέρους της Εταιρείας δεν γίνεται χρήση ή έλεγχος οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Στο παρακάτω πίνακα αναγράφονται με ακρίβεια τα cookies που ενδέχεται να τοποθετηθούν στους φυλλομετρητές των επισκεπτών της wahl.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κάθε cookie, διατίθενται εδώ.
Πληκτρολογήστε τα προϊόντα που ψάχνετε.